I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych Emisji Reklam na Nośnikach LCD w Sieci Lokalmedia lub w Zamówieniu stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Lokalmedia” – LOKALMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), ul. Św. Marcin 43, I piętro KRS 0000458447; REGON: 321361703, NIP:499-064-80-72, reprezentowana przez: Bartłomieja Bartoszewicza
 2. „Sieć Lokalmedia” – Obiekty handlowo-usługowe lub Oświatowe, w których Lokalmedia posiada własne Nośniki LCD lub w których współpracuje z operatorami Nośników LCD w celu świadczenia usługi Emisji Reklam na Nośnikach LCD.
 3. „Blok informacyjno-reklamowy” – 3-minutowa pętla reklamowa emitowana z Częstotliwością Emisji w każdej godzinie otwarcia Obiektu działającego w Sieci Lokalmedia.
 4. Czstotliwość Emisjiczęstotliwość emisji Bloku informacyjno-reklamowego w ciągu jednej godziny otwarcia Obiektu działającego w Sieci Lokalmedia, obowiązująca u danego właściciela/dysponenta Obiektu działającego w Sieci Lokalmedia, nie mniejsza niż 10 Emisji na godzinę.
 5. Dzień roboczy”- każdydzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Emisja”- świadczona przez Lokalmedia usługa Emisji Reklam na Nośnikach LCD zamontowanych w Sieci Lokalmedia, eksploatowanych w okresie trwania danej Kampanii reklamowej, zgodnie z ustaloną w Zamówieniu Częstotliwością Emisji, przez okres ustalony w Zamówieniu, w Blokach informacyjno- reklamowych, w godzinach otwarcia Obiektu działającego w Sieci Lokalmedia;
 7. Kampania reklamowa”- świadczona przez Lokalmedia usługa obejmująca całość czynności wykonywanych przez Lokalmedia w celu wykonania Emisji Reklam Klienta na Nośnikach LCD na warunkach określonych w Zamówieniu;
 8. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową zamawiająca przeprowadzenie Kampanii reklamowej na Nośnikach LCD;
 9. Noniki LCD” – ekrany LCD o wielkości monitora 19, 20, 22, 32, 43 cali lub większe i rozdzielczościach 1366×768, 1920×1080, zamontowane w Obiektach należących do Sieci Lokalmedia.
 10. Nowe technologie mobilne” – technologie pozwalające na dostęp do zakodowanych w Reklamie treści, stron internetowych lub komunikatów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;
 11. Obiekty należące do Sieci Lokalmedia” – Supermarkety, Punkty handlowo-usługowe, Fitneskluby, Uczelnie wyższe;
 12. Reklama”- materiał reklamowy lub o innym charakterze, w formie i formacie wymaganych przez Lokalmedia, o długości 5 sekund lub dłuższy; przy czym nie może przekraczać 30 sekund;
 13. Zamówienie”- umowa dotycząca zamówienia wykonania Kampanii reklamowej, zawarta pomiędzy Klientem a Lokalmedia na obowiązującym w Lokalmedia formularzu wraz z załącznikami i aneksami;
 14. Zapytanie ofertowe”(brief)- zapytanie składane Lokalmedia przez Klienta, dotyczącewarunków przeprowadzenia konkretnie wskazanej Kampanii reklamowej, zawierające co najmniej poniższe dane:
 15. a)  dane Klienta (pełna firma, którą posługuje się Klient, NIP, adres),
 16. b)  nazwa produktu, usługi lub branży, której ma dotyczyć Reklama,
 17. c)  termin Emisji, długość Reklamy, oraz Częstotliwość Emisji;

Zasady Ogólneniniejsze zasady ogólne emisji reklam na nośnikach LCD w Sieci Lokalmedia;

 

§2

 1. Lokalmedia zastrzega sobie prawo do dokonania własnej oceny przedstawionej przez Klienta Reklamy w zakresie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. W przypadku zakwestionowania przez Lokalmedia treści Reklamy, Klient dokona jej zmiany tak, aby jej treść nie budziła wątpliwości prawnych.
 2. Przyjęcie przez Lokalmedia Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez niego jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za Reklamy emitowane na podstawie danego Zamówienia.
 3. Przekazanie Reklamy do Emisji jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Lokalmedia, że Reklama nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Klientowi przysługują wszelkie prawa na dobrach niematerialnych do Reklamy, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne w zakresie niezbędnym do Emisji, a Emisja Reklamy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Klient ponadto oświadcza i gwarantuje, że Emisja Reklamy nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Lokalmedia jakiegokolwiek wynagrodzenia, w szczególności tantiem na rzecz twórców i/ lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji Reklamy, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 4. Reklama każdorazowo wymaga uzyskania (za pośrednictwem Lokalmedia) akceptacji właściciela/dysponenta Obiektów należących do Sieci Lokalmedia w przedmiocie zgodności Reklamy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami emisji reklam obowiązującymi u danego właściciela/dysponenta Obiektów należących do Sieci Lokalmedia.
 5. Lokalmedia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odmowy prowadzenia dalszej Emisji Reklamy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli:
  1. Reklama dotyczy alkoholu,
  2. Reklama jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. przepisami prawa prasowego, ustawy o grach hazardowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub prawa farmaceutycznego) dobrymi obyczajami, może prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub uzasadnionych interesów Lokalmedia, uchybia godności człowieka lub z innych przyczyn może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji,
  3. osoba trzecia lub uprawniony do tego organ zgłosi na piśmie zastrzeżenia dotyczące treści Reklamy,
  4. instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, zgłosi zastrzeżenia dotyczące Reklamy,

z zachowaniem przez Lokalmedia pełnego prawa do wynagrodzenia określonego w Zamówieniu, które w takim przypadku jest wynagrodzeniem za gotowość do wykonania Kampanii reklamowej. Odmowa lub wstrzymanie Emisji Reklamy z przyczyn określonych powyżej nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Lokalmedia jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Klienta.

 1. Lokalmedia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odmowy prowadzenia dalszej Emisji Reklamy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli:
  1. właściciel/ dysponent Obiektów należących do Sieci Lokalmedia zgłosi zastrzeżenia dotyczące treści Reklam,

W takim przypadku, Klientowi należy się zwrot części wynagrodzenia Lokalmedia za niewykorzystany okres Kampanii, liczony proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni Kampanii do długości całej Kampanii reklamowej określonej w Zamówieniu. Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia Lokalmedia za wykorzystane dni Kampanii reklamowej.

 1. Lokalmedia przysługuje prawo do niewyemitowania Reklamy w uzgodnionym terminie z przyczyn technicznych, programowych lub innych uzasadnionych powodów.
 2. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Lokalmedia w związku z treścią lub formą emitowanej Reklamy, w tym: do poniesienia wszelkich kosztów postępowań spornych, a w tym opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Lokalmedia poniesionych w związku z wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanymi z Emisją Reklam Klienta. Jednocześnie, Lokalmedia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o zgłoszonych roszczeniach lub wszczęciu postępowania w sprawie treści lub formy Reklamy.
 3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się przez Lokalmedia przekazaną do Emisji Reklamą w celach marketingowych i autopromocyjnych Lokalmedia. Powyższa zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 4. Klient oświadcza i gwarantuje, że Nowe technologie mobilne umieszczone w treści Reklam nie naruszają prawa, a w szczególności nie prowadzą do stron internetowych/komunikatów zawierających treści, w tym reklamy prawem zakazane. Klient ponadto ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód powstałych po stronie osób trzecich w związku z korzystaniem z Nowych technologii mobilnych umieszczonych w treści jego Reklamy.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEKAMPANII REKLAMOWEJ NA NONIKACH LCD W SIECI LOKALMEDIA

 

§3

 

 1. Realizacja Kampanii reklamowej dokonywana jest na podstawie Zamówienia, zgodnie z Zasadami Ogólnymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient w formie pisemnej lub elektronicznej (na udostępnione adresy poczty elektronicznej) przesyła Lokalmedia Zapytanie ofertowe.
 3. W terminie do 1 Dnia roboczego od otrzymania Zapytania ofertowego, Lokalmedia przedstawi Klientowi ofertę realizacji Kampanii reklamowej, a jeżeli w dniu otrzymania Zapytania ofertowego Lokalmedia nie dysponuje koniecznym wolnym czasem w Blokach informacyjno- reklamowych, Lokalmedia wskaże Klientowi najbliższymożliwy termin realizacji Kampanii reklamowej.
 4. W terminie do 1 Dnia roboczego od dnia otrzymania oferty, Klient ma obowiązek pisemnie lub elektronicznie (na udostępnione adresy poczty elektronicznej) poinformować Lokalmedia, czy akceptuje przedstawioną przez Lokalmedia ofertę. Wraz z otrzymaniem oświadczenia Klienta o akceptacji oferty Lokalmedia dokonuje na rzecz Klienta rezerwacji czasu w Blokach informacyjno- reklamowych zgodnie z treścią oferty.
 5. Klient zobowiązany jest doręczyć Lokalmedia Zamówienie prawidłowo wypełnione i podpisane przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Zamówienie to musi być dostarczone Lokalmedia nie później niż na 5 Dni roboczych przed planowaną Emisją.
 6. Niezaakceptowanie przez Klienta oferty lub niedoręczenie Lokalmedia Zamówienia, zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu, a w szczególności niedochowanie wskazanego tam terminu, uprawnia Lokalmedia do anulowania dokonanej rezerwacji. Lokalmedia ma prawo powierzyć w całości lub w części wykonanie Kampanii reklamowej podwykonawcom.

§4

 

 1. Lokalmedia jest uprawniony do czasowej przerwy w Emisji z przyczyn technicznych. Lokalmedia dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy w Emisji trwały możliwie najkrócej. Przerwy w Emisji z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Lokalmedia zobowiązań w zakresie Emisji Reklam. Emisja odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług.
 2. Z zastrzeżeniem treści ust. 3 poniżej, Lokalmedia nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Kampanii reklamowej z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym właścicieli/dysponentów Obiektów działających w Sieci Lokalmedia lub spowodowanych działaniami siły wyższej, definiowanej jako niezależne od Lokalmedia okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub częściowo przeprowadzenie Kampanii reklamowej, przykładowo: klęska żywiołowa, stan wojny, stan wyjątkowy, wypadki drogowe, strajki lub akcje protestacyjne, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne, zamknięcie lub ograniczenie dostępu do określonych terenów, akty wandalizmu.W przypadku, gdy przerwa w Emisji z przyczyn technicznych jest dłuższa niż 1 godzina jednorazowo lub 24 godziny w ciągu jednego tygodnia świadczenia usług, Lokalmedia zobowiązuje się do dodatkowej Emisji w wymiarze proporcjonalnym do okresu, w którym usługi te nie były świadczone.

§5

 

 1. Reklamę w formie gotowej do Emisji Klient zobowiązany jest dostarczyć Lokalmedia łącznie z Zamówieniem lub najpóźniej na 4 Dni robocze przed rozpoczęciem Emisji.
 2. Klient dostarczy Reklamę:
  1. na nośniku CD-ROM lub DVD na adres LOKALMEDIA z o.o., Poznań,(61- 806) ul. Św. Marcin 43, I piętro.
  2. na adres poczty elektronicznej marketing@lokalmedia.pl
 3. Reklama przeznaczona do Emisji powinna spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. Reklama w formie statycznej planszy w formacie JPEG, PNG, szerokość x wysokość 1920 x 1080 pikseli;
  2. Reklama w formie video w formacie MP4, H.264, szerokość x wysokość, 1920×1080 pikseli;
 4. Dostarczenie przez Klienta Reklamy zostanie potwierdzone przez Lokalmedia w formie pisemnej lub elektronicznej (na udostępnione adresy poczty elektronicznej).
 5. Niedotrzymanie przez Klienta terminu dostarczenia Reklamy powoduje niewyemitowanie zamówionej Reklamy z zachowaniem przez Lokalmedia pełnego prawa do wynagrodzenia określonego w Zamówieniu, które w takim przypadku jest wynagrodzeniem za gotowość do wykonania Kampanii reklamowej.
 6. Lokalmedia dokonuje oceny zgodności dostarczonych Reklam z wymaganiami technicznymi.
 7. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych Reklam są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Lokalmedia i na wyłączne ryzyko Klienta.
 8. Niedotrzymanie terminu dostarczenia Zamówienia bądź Reklamy oraz wszelkie inne uchybienia formalne Zamówienia zwalniają Lokalmedia z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
 9. Lokalmedia zobowiązana jest zwrócić Klientowi po zakończeniu Kampanii reklamowej dostarczony przez niego nośnik zawierający Reklamę wyłącznie na podstawie pisemnego żądania Klienta zgłoszonego nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia Emisji. Lokalmedia ma wyłączne prawo do decydowania o kolejności emitowanych Reklam.

§6

 

 1. Klient w terminie do pierwszego dnia przed rozpoczęciem Emisji może odstąpić od całości lub części Zamówienia poprzez złożenie Lokalmedia pisemnego oświadczenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia nie powoduje po stronie Klienta konsekwencji finansowych, jeżeli nastąpiło w okresie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Emisji.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia otrzymane przez Lokalmedia po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Lokalmedia kar umownych w następującej wysokości:
  1. b)  50 % kwoty netto wynagrodzenia za Kampanię reklamową – jeżeliodstąpienie

nastąpiło w okresie od 6 do 3 dnia przed rozpoczęciem Emisji,

 1. c)  75 % kwoty netto wynagrodzenia za Kampanię reklamową – jeżeliodstąpienie

nastąpiło w okresie od 2 do 1 dnia przed rozpoczęciem Emisji.

 1. Płatność powyższych kar umownych nastąpi na podstawie otrzymanej przez Klienta noty księgowej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

III. WYNAGRODZENIE

 

§7

 

 1. Za zamówioną do wykonania Kampanię reklamową Klient zobowiązany jest zapłacić Lokalmedia wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie Lokalmedia za przeprowadzenie Kampanii reklamowej jest ustalane na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia
 3. Wynagrodzenie Lokalmedia jest płatne zgodnie z terminami i warunkami ustalonymi w Zamówieniu.
 4. Klient jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany odpowiednio albo w fakturze albo w Zamówieniu. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia.
 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Lokalmedia pełną kwotą należnego Lokalmedia wynagrodzenia.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Lokalmedia ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia na Emisję następnych Reklam Klienta.
 7. W przypadku Emisji Reklam o charakterze cyklicznym, czyli zamówionej na okres dłuższyniż 1 miesiąc kalendarzowy, Lokalmedia ma prawo wstrzymać się z realizacją Kampanii reklamowej, z zamówionego przez Klienta cyklu, jeżeli Klient w terminie nie zapłaci wynagrodzenia za zrealizowaną już część cyklu Emisji, niezależnie od uprawnienia do naliczania odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia.

IV. REKLAMACJE

§8

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Kampanii reklamowej Klient powinien zgłaszać Lokalmedia za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o nieprawidłowym przebiegu Kampanii reklamowej. Reklamacja powinna zawierać opis wad lub usterek Emisji Reklamy w stosunku do warunkówZamówienia.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia reklamacji, nie będzie ona podlegała rozpatrzeniu przez Lokalmedia.
 3. W każdym przypadku o sposobie rozpatrzenia reklamacji Lokalmediazobowiązany jest poinformować Klienta za pomocą poczty elektronicznej w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej złożenia.
 4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującegoLokalmedia z tytułu zrealizowanej Kampanii Reklamowej.

V. POSTANOWIENIA KOCOWE

§9

 

 1. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia lub z nim związane będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w ostateczności zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Lokalmedia.
 2. Informacje dotyczące Zamówieniasą poufne i przeznaczone wyłącznie dla Stron w celu realizacji Kampanii reklamowej.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków gdy ujawnienie informacji poufnej jest wymagane na podstawie i zgodnie z mającymi zastosowanie bezwzględnieobowiązującymi przepisami prawa, na żądanie uprawnionego do tego organu administracji państwowej lub sądu.
 4. Lokalmedia ma prawo powoływania się na fakt realizacji Zamówienia oraz umieszczania nazwy Klienta w swoich materiałach reklamowych, listach referencyjnych oraz materiałach prezentacyjnych z ogólną informacją o wykonywanych lub wykonanych usługach. Lokalmedia ma prawo podawać informacje o przedmiocie Zamówienia, czasie jego realizacji i o jego szacunkowej wartości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub w innych podobnych postępowaniach prowadzonych na innej podstawie niż Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Lokalmedia zobowiązuje się nie publikować żadnych szczegółowych informacji odnośnie wzajemnych stosunków regulowanych Zamówieniem, bez pisemnej zgody Klienta.
 5. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta wynikających z Zamówienia na podmiot trzeci wymaga uprzedniego uzyskania od Lokalmedia pisemnej zgody.
 6. Klient oświadcza, że nie będzie dokonywał potrąceń jakichkolwiek swoich wierzytelności z wierzytelnościami Lokalmedia, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
 7. Lokalmedia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Zasadach Ogólnych. Zmiany Zasad Ogólnych zostaną umieszczone na stronie internetowej lokalmedia.pl, a o fakcie wprowadzenia zmian Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej (na udostępnione adresy poczty elektronicznej). Jeżeli w ciągudwóch tygodni licząc od dnia otrzymania informacji o dokonanych zmianach Zasad Ogólnych, Klient nie wyrazi pisemnie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę Zasad Ogólnych. Zmiana Zasad Ogólnych nie wymaga zawarcia aneksu do Zamówienia. Jeżeli zaś Klient sprzeciwi się zmianie Zasad Ogólnych, Strony będą kontynuować realizację aktualnie obowiązującego Zamówienia wedle dotychczas obowiązujących ich Zasad Ogólnych.
 8. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy treścią Zasad Ogólnych, a treścią Zamówienia rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Zamówienia.
 9. Zasady Ogólne nie mają zastosowania do realizacji usług reklamowych zamawianych przez osoby fizyczne, które nabywają usługi reklamowe w celu niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby takie proszone są o kontakt z przedstawicielem Lokalmedia w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie usług reklamowych.
 10. „Zasady Ogólne Emisji Reklam na Nośnikach LCD w Sieci Lokalmedia ” wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

 

Mapa punktów

Zaufali nam

Kontakt

Napisz do nas

Wyczyść